Biogas bliver en hjørnesten i fremtidens bæredygtige energiforsyning. Arbejdet med at etablere moderne, højeffektive biogasanlæg er allerede i gang, og Nature Energy Biogas er blandt pionererne på området. Den store fordel ved biogas er, at den medvirker til at reducere CO2-udledningen væsentligt. Man har regnet ud, at hvis alt dansk gylle kom igennem biogasanlæg, ville Danmark have opfyldt sine CO2-mål uden at skulle gøre andet. Biogasudvinding udnytter ressourcer, vi har rigeligt af i forvejen, og som ellers ville gå til spilde – nemlig husdyrgødning, madaffald mv. Biogas giver mening på alle måder.

Oversigt

  • Biogas er cirkulær økonomi
  • Et nødvendigt supplement til sol og vind
  • Biogas til mange formål
  • Sådan udvindes biogas
  • Fjern luft fra varmesystemet
  • Er du lærer, og skal du undervise i biogas?

Biogas er cirkulær økonomi

Organisk affald fra landbrug og industri har stor værdi. Landmandens gylle indeholder store mængder gas, der kan udnyttes til opvarmning i stedet for bare at forsvinde op i den blå luft. Og hvis man så blander gyllen med organisk affald fra fx slagterier og dagligvarebutikker, får man en biomasse med perfekt konsistens til udvinding af biogas.

Når gassen er udvundet og sendt ud i gasnettet, står vi tilbage med afgasset gylle som et værdifuldt restprodukt. Den næringsrige gylle går retur til landmændene, hvor den gøder markerne langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

En grøn cirkel er sat i gang.

Derfor er biogas genialt

Biogas er en vedvarende energikilde og et perfekt supplement til sol- og vindenergi.

En vigtig brik i en fossilfri fremtid

Folketinget har besluttet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det betyder, at klassiske energikilder som kul, olie og naturgas bliver udfaset over de kommende årtier – og at vedvarende energikilder som fx sol, vind og biomasse skal tage over.

Biogas er stabil energi

Mængden af sol- og vindenergi afhænger af vejret, og derfor er der brug for at supplere med stabile energikilder for at sikre en jævn forsyning. Biogas kan let lagres og dermed være klar til anvendelse, når behovet er der.

Med ny og moderne teknologi og mere effektiv drift forventes dansk biogas at kunne dække hele landets gasbehov i 2050.

Også økonomisk fornuft

Biogas kan transporteres i de samme ledninger, der bruges til naturgas i dag. Samfundets store investering i naturgasnettet bliver altså udnyttet til fremtidens energiforsyning i takt med, at biogas erstatter den almindelige naturgas.

Biogas til mange formål

Biogas er en fremragende energikilde, der kan bruges til mange formål: Til at holde varmen, til at køre grønt og til at holde produktionen kørende i danske virksomheder.

Opvarmning af boliger

Hvis du har et naturgasfyr, er du klar til biogas. Uden ændringer af nogen art. Biogas har nemlig samme kvalitet og egenskaber som traditionel naturgas og kan uden videre bruges i dit naturgasfyr.

Transport

Den gasdrevne bil og bus er forlængst opfundet. Priserne på køretøjerne er på vej ned, og der kommer flere og flere gastankstationer, så måske bliver gasbiler en dag lige så almindelige på danske landeveje som i Sverige og Tyskland.

Virksomheder

Flere og flere virksomheder får øjnene op for, at de med miljøvenlig energiforsyning styrker deres konkurrenceevne i en verden, hvor en grøn profil betyder mere og mere. Derfor er biogas også fremtidens energiform for erhvervslivet.

Sådan udvindes biogas

Biogasselskabet Nature Energy Biogas' biogasanlæg drives efter de nyeste principper og med avanceret teknologi, der sikrer den bedste udnyttelse af affaldet, der kommer ind.

Gassen udvindes og opgraderes

Husdyrgødning, mad- og industriaffald modtages på biogasanlægget. Faktisk kan næsten alle former for organisk affald anvendes. På anlægget opvarmes massen i iltfrie procestanke, hvorved der opstår biogas. Derefter skal den rå biogas renses for CO2, inden den kan sendes på naturgasnettet. Det sker i et opgraderingsanlæg.

Ud i gasnettet

Når biogassen er renset for CO2, sendes den ud som bæredygtig energi til hele landet. Opgraderet biogas opfylder de krav, der stilles til naturgas og kan anvendes, som den er, i eksisterende gasfyr.

God gylle retur til landmændene

Den afgassede gylle fra tankene sendes retur til landmændene, der bruger den som kvalitetsgødning på deres marker. Afgasset gylle indeholder flere mikronæringsstoffer, der optages bedre i afgrøderne med det resultat, at de vokser bedre, og at risikoen for udvaskning af næringsstoffer til søer og vandløb mindskes.

Endelig er der den vigtige fordel for alle, at afgasset gylle lugter væsentligt mindre end ubehandlet gylle.